مقدمه

مجموعه سوالات ریاضی برای حل به طور دوماهانه زیرنظر آقای دکتر حامد نجفی به همراه گروهی از ریاضیدانان/دانشجویان علاقه‌مند در این ستون منتشر می شود. علاقه‌مندان می توانند پاسخ آنها و سوالات ریاضی جذاب خود را (همراه منابع و مأخذ دقیق) برای بررسی جهت درج در مجموعه جواب‌ها/ سوال‌ها، ظرف کمتر از ۲ ماه پس از انتشار سوالات، به نشانی mathematicalmonthly@gmail.com ارسال نمایند.

این بخش از خرداد ماه ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۱ زیرنظر آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی اداره می شده است.