مجموعه مقالات کنفرانس ها و سمینارهای برگزار شده در سال 1400

 

مجموعه مقالات پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی کشور- فارسی

مجموعه مقالات پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی کشور-انگلیسی

چکیده مقالات پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی کشور- فارسی

چکیده مقالات پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی کشور-انگلیسی

 

مجموعه مقالات بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی

مجموعه مقالات بیست و هفتمین سمینار جبر

مجموعه مقالات سومین کنفرانس سیستم‌های دینامیکی و نظریه‌های هندسی-فارسی

مجموعه مقالات سومین کنفرانس سیستم‌های دینامیکی و نظریه‌های هندسی-انگلیسی

مجموعه مقالات نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن

مجموعه مقالات نهمین کنگره مشترک سیستمهای فازی-فارسی

مجموعه مقالات نهمین کنگره مشترک سیستمهای فازی-انگلیسی

چکیده مقالات نهمین کنگره مشترک سیستمهای فازی-فارسی

چکیده مقالات نهمین کنگره مشترک سیستمهای فازی-انگلیسی

مجموعه مقالات هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

مجموعه مقالات یازدهمین سمینار جبرخطی-فارسی

مجموعه مقالات یازدهمین سمینار جبرخطی-انگلیسی

چکیده مقالات یازدهمین سمینار جبرخطی

چکیده مقالات چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

چکیده مقالات یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی-فارسی

چکیده مقالات یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی-انگلیسی

چکیده مقالات سمینار ریاضی کاربردی و صنعتی

مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی ریاضیات زیستی-جلد 1

مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی ریاضیات زیستی-جلد 2

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی نظریه گروه‌ها