چهل و ششمین مسابقه ریاضی دانشجویی انجمن ریاضی ایران در دانشگاه تبریز در حال برگزاری است.

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

بارم سوالات