مراسم انجمن ریاضی ایران به مناسبت روز جهانی ریاضیات

مراسم روز جهانی ریاضیات توسط کمیته بانوان انجمن با همکاری دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.

لینک ورود به جلسه : https://vc10.semnan.ac.ir/mathintday/

کد دسترسی ۲۰۲۴ است و هنگام ورود لطفا نام خود را به انگلیسی وارد کنید.