دانشجویانی که قبلا سه مدال در مسابقات ریاضی دانشجویی کسب نکرده‌اند، مجاز به شرکت در مسابقه‌اند

به پیشنهاد کمیته علمی مسابقات و تصویب جلسه دی ماه شورای اجرایی انجمن، ماده ۵ آیین نامه مسابقات ریاضی دانشجویی به شرح زیر تغییر نمود و برای مسابقه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیز اجرا می گردد.