نتیجه برگزاری انتخابات کمیسیون تخصصی علوم کامپیوتر

پس از تصویب پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی علوم کامپیوتر که توسط هیات موسس، آقایان دکتر بهرام صادقی بی­غم (دانشگاه الزهرا)، دکتر مهدی قطعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دکتر پرهام مرادی (دانشگاه کردستان)، دکتر حمید بیگی (دانشگاه صنعتی شریف)، و دکتر هادی زارع (دانشگاه تهران). ارائه شده بود، این هیات، طبق آیین نامه به برگزاری انتخابات پرداخت. 73 کاندیدا توسط صاحبنظران علوم کامپیوتر به هیات موسس معرفی شدند که در نهایت، با توجه به تعدد معرفی­ و پس از کسب نظر خود کاندیداها، 11 کاندیدا به­عنوان کاندیداهای نهایی به انجمن ریاضی ایران معرفی شدند. رای دهندگان، اعضای هیات علمی در چهار رشته علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، ریاضی، آمار و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کامپیوتر بودند. با پایان رای گیری در نیمه شب 30/9/1402، جزییات آرا، ضمن تاکید بر محرمانگی، به انجمن ریاضی ایران ارسال و اعضای کمیسیون به صورت زیر معرفی شدند.

اعضای اصلی: دکتر بهرام صادقی بی غم (دانشگاه الزهرا)، دکتر حبیب ایزدخواه (دانشگاه تبریز)، دکتر مهدی قطعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دکتر پرهام مرادی (دانشگاه کردستان)، دکتر مریم طهماسبی (دانشگاه شهید بهشتی)

اعضای علی البدل: دکتر محمدعلی آبام (دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر هادی زارع (دانشگاه تهران)