اهدای جایزه دکتر مصاحب در افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

اهدای جایزه دکتر مصاحب به آقای دکتر محمدرضا درفشه  و اهدای لوح تقدیر جایزه مصاحب  به آقای دکتر داوود خجسته سالکویه در افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران