اطلاعیه مجمع عمومی انجمن رياضی ايران 2 شهریور 1402

مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران روز پنجشنبه 2 شهریورماه 1402 از ساعت 18 تا 19/30 در دانشگاه زنجان همزمان با پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت این مجمع عمومی از شما عضو محترم دعوت می‌شود در این جلسه شرکت فرمایید.

توجه: مطابق اساسنامه انجمن تنها اعضای پيوسته انجمن حق رأی دارند.