اهدای جایزه انجمن ریاضی ایران برای خدمات برجسته – بنیانگذار دکتر مهدی بهزاد در افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

اهدای جایزه انجمن ریاضی ایران به همراه ۳۰ میلیون تومان جایزه نقدی آن برای خدمات برجسته – بنیانگذار دکتر مهدی بهزاد به آقای دکتر سیاوش شهشهانی در افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران