شماره ۷۲ (بهار و تابستان ۱۴۰۲) مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی منتشر شد

برای دریافت مقالات مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره ۷۲ (بهار و تابستان ۱۴۰۲) کلیک کنید.