برنامه زمان‌بندی چهل و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

برنامه زمان‌بندی چهل و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

برای دریافت برنامه‌های زمان‌بندی ویژه سرپرستان تیم و دانشجویان شرکت کننده در چهل و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

برنامه ۴۵امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور ویژه سرپرستان

برنامه ۴۵امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور ویژه دانشجویان