فهرست جدید JCR و ESCI در Web of Science

فهرست جدید Journal Citation Report (JCR) و (ESCI)Emerging Sources Citation Index توسط پایگاه  Web of Science منتشر شده است.

فایل اکسل مربوط به دو رسته  Mathematics و Applied Mathematics علاوه بر ضریب تأثیر (تا یک رقم اعشار) و چارک‌های مربوط که با رنگ زرد هایلایت شده‌اند، شامل اطلاعات وسیعی در مورد هر مجله است. در ستون H عبارت N/A به معنای آن است که مجله در فهرست JCR نیست ولی در فهرست ESCI قرار دارد.

برای دریافت فایل اکسل، اینجا را کلیک کنید

توجه: این مطلب شناخته شده است که ضریب تأثیر یک شاخص در میان مجموعه‌ای گوناگون از شاخص‌ها در حوزه علم‌سنجی است که نقش راهنما را برای ارزیابی مجلات توسط متخصصان بازی می‌کند. همه شاخص‌ها چه در WOS و چه در Scimago ارزشمندند ولی باید مجموعه‌ای از آنها را در نگاه به یک مجله به‌کار برد. این مهم است که مجلات تخصصی فاخری وجود دارند که در چارک دوم یا سوم فهرست JCR قرار دارند، در حالی که مجلاتی را می‌توان در چارک اول یافت که عده‌ای آنها را در زمره مجلات غارتگر محسوب می‌کنند.