ظرفیت‌ دانشگاه‌ها برای رشته آموزش ریاضی

نتایج آزمون سراسری کارشناسی ارشد اعلام شده است و داوطلبان تا آخرین لحظات سه‌شنبه 17 خرداد 1402، فرصت داشتند که انتخاب رشته نمایند. توجه به ظرفیت‌های اعلام‌شده برای رشته آموزش ریاضی در دانشگاه‌های مختلف، برای این‌جانب به‌عنوان متخصص آموزش ریاضی و از مؤسسان این رشته در ایران، هشدارآمیز بود!

اجازه دهید ترکیب ظرفیت‌های این رشته را در ایران، مرور کنیم (البته نتایج دانشگاه آزاد هنوز اعلام نشده‌است).

جدول 1208- ریاضی (کد ضریب 7) رشته آموزش ریاضی

روزانه

18522

دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجاییتهران

5

ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش

روزانه

18523

دانشگاه شهید باهنر کرمان

4

روزانه

18524

دانشگاه شهید چمران اهواز

12

روزانه

18525

دانشگاه فردوسی مشهد

5

روزانه

18526

دانشگاه فرهنگیانپردیس شهیدچمران تهران

30

ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش

نوبت دوم

18527

دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجاییتهران

4

پیام نور

18528

دانشگاه پیام نور استان کرمانواحد کرمان

10

پیام نور

18529

دانشگاه پیام نور استان کرمانشاهواحد روانسر

20

غیرانتفاعی

18530

دانشکده غیرانتفاعی رفاه (ویژه خواهران) تهران

20

شرایط در انتهای دفترچهفقط زن

در این جدول، چندین نکته کلیدی وجود داردکه لازم است جامعه ریاضی ایران نسبت به آنها حساسیت نشان دهد و تنها به بیان چند نمونه بسنده می‌کنم:

 • ضوابط دفتر گسترش آموزش‌عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای بررسی درخواست دانشگاه‌ها و مؤسسات تابع خود جهت گرفتن دانشجو برای یک رشته مصوب، چیست؟

 • این دفتر برای بررسی این درخواست‌ها، چگونه بر رعایت ضوابط قیدشده برای برنامه مصوب کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی، نظارت می‌کند؟

 • ظرفیت‌های کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی، بر اساس چه ضوابطی تعیین می‌شوند؟

 • چگونه به درخواست دانشکده‌های ریاضی برای گرفتن دانشجو در این رشته، بدون داشتن حتی یک استاد آموزش ریاضی رسمی، بازنشسته یا همکار، مجوز داده می‌شود؟

 • ظرفیت‌های اعلام‌شده در این جدول، نشان می‌دهد که ضابطه مشخصی بین تعداد استادان متخصص در رشته آموزش ریاضی و تعداد دانشجویان درخواستی از طرف مؤسسات آموزشی، وجود ندارد. بررسی کوتاه زیر، مؤید این ادعاست:

 1. دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان اولین میزبان این رشته در ایران در سال 1380 و با داشتن یک عضو متخصص آموزش ریاضی شاغل و یک عضو همکار، بنا به ملاحظاتی، در این جدول غایب است.

 2. به دانشگاه فردوسی مشهد با دو عضو متخصص آموزش ریاضی شاغل و چند عضو متخصص آموزش ریاضیِ همکار، 5 ظرفیت اختصاص داده شده‌است.

 3. دانشگاه شهید چمران اهواز در گذشته، یک متخصص آموزش ریاضی داشت که پس از بازنشستگی، دیگر با این دانشگاه همکاری ندارند. ولی 12 ظرفیت برای این دانشگاه، اعلام شده‌است.

 4. به دانشگاه شهید باهنر کرمان ‌با یک متخصص آموزش ریاضی و دو متخصص آموزش ریاضی که اخیرا بازنشسته شده‌اند ولی همچنان همکاری فعال دارند، ۴ ظرفیت تخصیص داده شده است.
 5. برای دانشگاه شهیدرجایی با سه عضو شاغل هیئت علمیِ متخصص آموزش ریاضی و یک عضو بازنشسته آموزش ریاضی، تنها 5 ظرفیت روزانه «ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش» اختصاص داده شده‌است. همچنین برای این دانشگاه، 4 ظرفیت برای نوبت دوم اختصاص داده شده‌است که برای آنها، شرط «فرهنگی» بودن برداشته شده‌است.

 6. به دانشگاه فرهنگیانپردیس شهید چمران تهران، 30 ظرفیت روزانه «ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش» تخصیص داده شده‌است. از سه نفر عضو هیئت علمی که در این پردیس، در دوره ارشد آموزش ریاضی فعالیت می‌کنند، تنها یک نفر متخصص آموزش ریاضی است، یک نفر هم دکتری ریاضی با گرایش جبر نیم‌گروه‌ها و یک نفر دارای مدرک دکتری از یکی از جمهوری‌های اطراف است که در ایران، آن مدرک «دکتری عمومی» ارزیابی شده است.

 7. برای نوبت روزانه در دو دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان، از شرط «ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش» استفاده شده‌است. این شرط عامدانه مبهم و قابل تفسیر است. زیرا اگر منظور از «فرهنگیان»، معلمان هستند، نیازی به ویژه نمودن ظرفیت به « فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش» نیست. کسانی که این شرط را گذاشته‌اند، به خوبی از مقررات آگاه هستند که در وزارت آموزش و پرورش، مفهومی به‌عنوان «فرهنگی پیمانی» برای معلمان، تعریف نشده‌است، اگرچه معلمان به‌صورت ساعتی، حق‌التدریسی، خریدخدمتی و نظایر آن، در مدارس تدریس می‌کنند و هیچ‌گاه برای آنان، ظرفیت ادامه تحصیل در نظر گرفته نشده‌است. استفاده از واژه «شاغل» برای تدریس مرسوم نیست و این عبارت مبهم، شائبه تخصیص این ظرفیت را به افراد خاصی که احتمالا در آستانه بازنشستگی هستند، بیشتر می‌کند.

 8. دانشگاه پیام نور استان کرمانشاهواحد روانسر، بدون داشتن متخصص آموزش ریاضی، 20 ظرفیت نوبت دوم را به خود اختصاص داده‌‌است. دانشگاه پیام نور مرکز کرمان هم با تعداد معدودی متخصص آموزش ریاضی، ۱۰ ظرفیت اعلام کرده است.

 9. دانشکده غیرانتفاعی رفاه (ویژه خواهران) تهران، دو متخصص آموزش ریاضی داشت که یکی از این دو استاد، در نیمه دوم 1401 از این مؤسسه خارج شده‌ است. این دانشکده قرار است که 20 آموزشگر ریاضی زن برای ایران تربیت کند. یک استاد با تخصص برنامه‌درسی آموزش‌عالی نیز با این دانشکده همکاری می‌کند.

زهرا گویا

دانشگاه شهید بهشتی