پذیرش دانشجوی دوره‌های مشترک تحصیلی با دانشگاه فرهنگیان

شیوه نامه پذیرش دانشجوی دوره‌ مشترک تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته بین دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های دولتی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

شیوه نامه

انجمن ریاضی ایران همواره پیشنهادهایی برای بهبود نقش دانشگاه فرهنگیان در آموزش ریاضیات داشته است. نظر به اهمیت دانشگاه‌ها در کمک به ارتقای سطح علمی معلمان و کمک به حل چالش‌های ریاضیات مدرسه‌ای در کشور، دانشگا‌ه‌های کشور می‌توانند مشارکت با دانشگاه فرهنگیان را مورد بررسی قرار دهند.