دومین ویراست واژه‌نامه ریاضی و آمار منتشر شد

انجمن ریاضی ایران مفتخراست دومین ویراست «واژه‌نامۀ ریاضی و آمار» را که با کوشش تنی چند از اساتید ریاضی و آمار تدوین شده است، به جامعۀ علمی کشور تقدیم کند.