روز معلم مبارک باد

روز معلم را برهمه دست اندرکاران آموزش ریاضی کشور، به ویژه معلمان عزیز، دبیران ارجمند و استادان گرامی مبارک باد.
انجمن ریاضی ایران