مقالات در بعضی مجلات جبرخطی (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات در Numer. Linear Algebra Appl., Linear Algebra Appl., and Linear Multilinear Algebra (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)