مقالات در بعضی مجلات آنالیز تابعی و هارمونیک (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات در مجلات J. Funct. Anal., J. Operator Theory, Studia Math., and Appl. Comput. Harmon. Anal  (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)