تبریک سال نو (نوروز 1402)

نوروز، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار
و یادآور پندار، گفتار و کردار نیک
بر همه دوستداران انجمن ریاضی ایران مبارک باد