گزارش کوتاه ملاقات با دکتر میرکمال میرنیا، استاد بازنشستۀ دانشگاه تبریز

گزارش کوتاه ملاقات با دکتر میرکمال میرنیا، استاد بازنشستۀ دانشگاه تبریز