درگذشت عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

خبر درگذشت شادروان دکتر مسلم فرجود غیرمنتظره و ناگوار است. بسیاری از استادان ریاضی افتخار شاگردی ایشان را در دانشگاه شیراز داشته و بدرستی که یکی از استادان بسیار نیک، متین و باشخصیت بودند و رفتارشان همواره از آرامش و صبوری خاصی برخوردار بود.

انجمن ریاضی ایران فقدان این همکار ارجمند را به جامعه ریاضی و به ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماید.