فرهنگ و اندیشه ریاضی و سال بین‌المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار

فرهنگ و اندیشه ریاضی، سال ۴۱، شماره ۷۰، بهار و تابستان ۱۴۰۱ با تلاش موثر‌‎ سردبیر و اعضای هیأت تحریریه فرهنگ و اندیشه ریاضی منتشر گردید.

قابل ذکر است در این شماره به مناسبت “سال بین‌المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار”  مقاله‌ای با عنوان کارایی نامعقول ریاضیات ، ترجمه آقای دکتر محمد جلوداری ممقانی، انتشار یافته است.

فرهنگ و اندیشه ریاضی، سال 41، شماره 70