اعطای ضریب تأثیر توسط Web of Science به همه مجلات Core Collection

شرکت Clarivate Plc که مالک پایگاه Web of Science است اعلام کرده است که برای شتاب بخشیدن به سرعت نوآوری، در سال ۲۰۲۳ همزمان با انتشار (JCR) Journal Citation Reports ، همه مجلات Web of Science Core Collection  از جمله مجلات در Emerging Sources Citation Index (ESCI) ضریب تأثیر (IF) دریافت خواهند کرد اما فقط مجلاتی به فهرست JCR راه پیدا می کنند که از استانداردهای متریک سختگیرانه‌ای برخوردار باشند. ضمنا ضریب تأثیر در ۲۰۲۳ با یک رقم اعشار به جای سه رقم منتشر می شود تا فرصتی به کاربران برای در نظر گرفتن سایر شاخص‌های علم‌سنجی فراهم شود.
به نظر می رسد این حرکتی قابل توجه و تا حدی هوشمندانه توسط این شرکت در پاسخ به انتقادات وارد بر آن بوده است.
منبع: