مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران امروز از ساعت 17 الی 19 برگزار خواهد شد

مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران امروز  از ساعت 17 تا  19 با سیستم برخط دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار خواهد شد. از كليه اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود  در اين جلسه حضور يابند.

خواهشمند است نام و نام خوانوادگی خود را به طور کامل  به انگلیسی وارد  کنید و در  جلسه شرکت نمایید.

لینک برگزاری جلسه:  https://s1.mazust.ac.ir/aimc53

دبیرخانه انجمن ریاضی ایران

آآگهی تشکیل مجمع عمومی1401