آگهی تشکیل مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران 1401

آگهی تشکیل مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران 1401

مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران روز سه‌شنبه 15 شهریورماه 1401 ساعت  17 تا  19 با سیستم برخط دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار خواهد شد. از كليه اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود در اين جلسه حضور يابند.

توجه: مطابق اساسنامه انجمن تنها اعضای پيوسته انجمن حق رأی دارند.

لینک برگزاری جلسه:  https://s1.mazust.ac.ir/aimc53

دبیرخانه انجمن ریاضی ایران