سپاسگزاری انجمن ریاضی ایران از شهرداری تهران

انجمن ریاضی ایران مراتب سپاس خود را از بذل توجه ، جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی، شهردار محترم تهران در تخصیص مبلغ پنجاه میلیون تومان به این انجمن علمی ابراز می دارد. اختصاص این مبلغ ارزشمند و سایر حمایتها حاکی از توجه شهرداری تهران بزرگ به امور علمی و فرهنگی کشور است.