برگزاری پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران به‌صورت مجازی

با توجه به شیوع سویه جدید کرونا در کشور ، به پیشنهاد دبیر محترم کنفرانس و با تصویب شورای اجرایی انجمن، این کنفرانس به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

نامه دبیر کنفرانس به انجمن ریاضی ایران

پاسخ شورای اجرائی انجمن ریاضی