گزارش «بیست و هفتمین سمینار جبر ایران»

گزارش «بیست و هفتمین سمینار جبر ایران»