پیام تبریک خانم دکتر دانشخواه، دبیر کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران

پیام تبریک خانم دکتر اشرف دانشخواه، دبیر کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران به مناسبت چهارمین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات