مقالات در مجلات Bull. & J. Australian Math Soc (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران، در مجلات Bull. & J. Australian Math Soc در ۵ سال اخیر (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)