برای شرکت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://us02web.zoom.us/j/83223907502