طرح تدوین تاریخ شفاهی علوم معاصر ایران

کارگروه تاریخ شفاهی انجمن ریاضی ایران

یکی از نیازهای فرهنگی جامعه علمی ایران، مستند سازی و  ثبت و ضبط گزارش مشروح فعالیت‌­های علمی  و عمومی تاثیرگذار انجام گرفته در این جامعه طی سال‌های گذشته و اکنون است. کارگروه‌های تاریخ شفاهی از نهادهای تازه تاسیس در انجمن‌های علمی ایران است که برای ایفای یکی از وظایف ذاتی این انجمن‌ها  و پاسخگویی به این نیاز ایجاد شده است و قرار است به طور مستمر این هدف را دنبال  و گزارش کار خود را منتشر کند. تاریخ شفاهی علوم بخشی از تاریخ علم ایران است و تاریخ همواره بخش مهمی از هویت و مجموعۀ تجربیات هر فرد و نهادی است و حفظ آن برای انتقال تجربیات به نسل‌های آتی ضروری است.

 اهداف کارگروه‌ها

 هدف از تدوین تاریخ شفاهی،  ثبت و ضیط آن سوابق و فعالیت‌هایی است که گزارش تفصیلی و مستند چندانی از آنها در دسترس نیست اما در یاد و خاطره بازیگران امروز یا گذشته حاضر در صحنه علمی و یا عمومی کشور موجود است. بنابراین ثبت و ضبط مشروح خاطره‌های افراد از تجربه‌ها و دریافت‌های بی‌واسطه آنها در مورد  فعالیت‌ها و  تحولات رخ داده از اهداف اصلی تاریخ نگاری شفاهی است و به طور معمول در این مسیر، جمع آوری و مستند سازی مدارک و شواهد مقوم و مکمل خاطره‌ها و گزارش های شفاهی هم مورد اهتمام خواهد بود.

سرپرست کارگروه تاریخ شفاهی ایران

دکتر محمد جلوداری ممقانی