فراخوان معرفی نامزد برای گروه دبیران نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی

با توجه به نزدیک بودن پایان دوره اعضای گروه دبیران (هیأت تحریریه) فرهنگ و اندیشه ریاضی و ضمن سپاس فراوان از تلاش‌های موثر سردبیر و گروه محترم دبیران جاری، نامه زیر در خصوص معرفی نامزدهای هیات تحریریه به دانشکده‌های علوم ریاضی/ گروه ریاضی ارسال شده است:

فراخوان

لینک به آیین نامه فرهنگ و اندشه ریاضی