سخنرانی رئیس وقت انجمن ریاضی ایران در افتتاحیۀ پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

سخنرانی رئیس وقت انجمن ریاضی ایران در افتتاحیۀ پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران