آیین نامه فرهنگ و اندیشه ریاضی با مدیریت سردبیر آن، آقای دکتر روح الله جهانی پور، در کارگروه انتشارات مربوط، متشکل از سردبیر، آقای دکتر احمد صفاپور، آقای دکتر علی ایرانمنش و آقای دکتر محمد صال مصلحیان، با توجه به آیین‌نامه نشریات علمی وزارت، مأموریت این نشریه در عمومی سازی ریاضی و نیز تجربه مجلات مشابه در سطح ملی بازنگری گردید. سپس آیین نامه در جلسه گروه دبیران (هیئت تحریریه) نشریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه شورای اجرائی مورخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰ بررسی و به تصویب رسید.