آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان رئیس کمیته علمی مسابقات ریاضی دانشجویی کشور منصوب گردید.

حکم انتصاب در اینجا قابل مشاهده است.