گزارش ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

گزارش ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی