آقای دکتر ایمان افتخاری که یکی از ریاضیدانان سرشناس کشور و عضو شاخه ریاضی فرهنگستان علوم می باشد به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب گردید. وی همچنین رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است.
زمینه تحقیقاتی ایشان هندسه است و دارای چندین مقاله درخشان از جمله
Alishahi, Akram S.; Eftekhary, Eaman. A refinement of sutured Floer homology. J. Symplectic Geom. 13 (2015), no. 3, 609–743.
می باشد. وی همچنین عضو هیأت تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران است که با همکاری اشپرینگر منتشر می گردد.
انجمن ریاضی ایران این انتصاب شایسته را تبریک می گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.