با تلاش دست اندرکاران مجله انجمن ریاضی ایران http://jims.ims.ir ، به ویژه سردبیر آن، آقای دکتر علیرضا عبداللهی، این مجله برای ارزیابی جهت نمایه شدن در MathSciNet از انتشارات انجمن ریاضی امریکا و zbMATH از انتشارات انجمن ریاضی اروپا پذیرفته شد.