دستور جلسه مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران  مورخ 05/05/1400

  • گزارش رئیس انجمن از فعالیت‌های یک ساله
  • ارائه گزارش امور مالي توسط خزانه‌دار انجمن و تصويب ترازنامه و اعطاي مجوز تأييد گزارش مالي به شورای اجرايی
  • گزارش بازرس انجمن از پيشرفت امور
  • گزارش رئیس کمیته انتخابات در خصوص انتخاب اعضای شورای اجرایی دوره مهر 1400 تا پایان شهریور 1403
  • انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل
  • تصویب برنامه سالانه انجمن
  • استماع پيشنهادات اعضای حاضر در جلسه

توجه: مطابق اساسنامه انجمن تنها اعضاي پيوسته انجمن حق رأی دارند.