در کنفرانس ریاضی ۵۲ جایزه شفعیها اعطا خواهد شد.

فراخوان جایزه شفیعیها