بدینوسیله از کلیه علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان محترم کنفرانس دعوت به عمل می‌آید که در جلسه افتتاحیه کنفرانس که  از ساعت 14 تا 17 برگزار می‌شود شرکت فرمایند.

قبلا از حضور شما دوستداران ریاضی در این جلسه تشکر و قدردانی می گردد.

لینک ورود به جلسات افتتاحیه:

لینک اول:

http://bbbadmin.kashanu.ac.ir/join/1/openning

لینک دوم:

http://bbbadmin.kashanu.ac.ir/join/2/openning

لینک سوم:

http://bbbadmin.kashanu.ac.ir/join/3/openning

لینک چهارم:

http://bbbadmin.kashanu.ac.ir/join/4/openning