تجربه زیسته تدریس ریاضی در دوره همه‌گیری کرونا

 

موضوع جلسه بعدی هسته پژوهشی آموزش ریاضی، مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی در مورد تجربه زیسته تدریس ریاضی در دوران همه گیری کرونا است.
این جلسه در روز پنج شنبه به تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار خواهد شد.
برای مشارکت در این جلسه و ارائه تجربه زیسته خود، کلیک نمایید.