1399/5/27

آگهی تشکیل مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران

بدین‌وسیله از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن ریاضی ایران دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی سالانه انجمن ریاضی ایران که در روز شنبه مورخ 1399/6/15 از ساعت 16 الی 18 در محیط Adobe connect  با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد، شرکت فرمایند.

       دستورجلسه:

  • گزارش رئیس انجمن از فعالیت‌های یک ساله؛
  • ارائه گزارش امور مالی توسط خزانه‌دار انجمن و تصویب ترازنامه و اعطای مجوز؛
  • تأیید گزارش مالی به شورای اجرایی؛
  • گزارش بازرس انجمن از پیشرفت امور؛
  • انتخاب اعضای کمیته انتخابات شورای اجرایی انجمن؛
  • تصویب برنامه سالانه؛
  • استماع پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه.

توجه: مطابق اساسنامۀ انجمن تنها اعضای پیوسته انجمن حق رأی دارند.

به دلیل اهمیت موارد فوق از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن تقاضا می‌شود  در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند.