جلسه حضوری با قائم مقام محترم وزیر آموزش و پرورش و با حضور رئیس انجمن ریاضی ایران و رئیس شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم روز سه شنبه ۹۹.۵.۱۴ با موضوع دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید.