با توجه به فراگیری شیوع ویروس کرونا و همچنین احتمال برگزاری پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ و امکان تداخل زمانی با نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن، گروه ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان این سمینار ، برگزاری آن را به ۷ و ۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ موکول کرد.

مهدی رستمی
دبیر اجرایی نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن