برخورد با کورونا به عنوان یک آسیب بر سلامت عمومی، در مقایسه با برخورد با کنکور ،سیستم آموزشی جدید 6-3-3 ، دانشگاه فرهنگیان ، جایگاه معلمان و هزاران بلای آموزشی دیگر

برای دریافت مقاله کلیک کنید.