چهارمین جلسه دوره دوم (مهر ۱۳۹۸-شهریور ۱۴۰۱)کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران در اول اسفند ۱۳۹۸ در دانشگاه الزهرا با موضوع دومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات برگزار شد.