جلسه هیأت امنای جایزه بهزاد تشکیل شد.

جلسه هیأت امنای جایزه دکتر مهدی بهزاد در روز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 در محل فرهنگستان علوم برگزار گردید. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر: محمدمهدی ابراهیمی، مهدی بهزاد، فرهاد رحمتی، رحیم زارع نهندی و سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه تشکیل شد به بازبینی آیین نامه جایزه بهزاد پرداخته شد و مواردی مورد تصویب قرار گرفت.