اولین جلسه کارگروه پیگیری تأسیس شهر علم تشکیل شد.

اولین جلسه کارگروه پیگیری تأسیس شهر علم، با حضور نمایندگان منتخب رؤسای انجمن‌های علوم‌پایه در روز سه‌شنبه هفدهم دی‌ماه و در محل شورای انجمن‌های علمی تشکیل شد.
در این جلسه نظرات شرکت‌کنندگان در مورد نحوه پیگیری تأسیس شهر علم ارائه گردید و نهایتا مقرر گردید که در جلسه آینده هر کدام از اعضای کارگروه نظرات خود را به صورت فایلی ارائه نمایند.

اولین جلسه کارگروه پیگیری تاسیس شهر علم